นพ. รัตนพันธุ์ อินเจริญศักดิ์

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

โรคหัวใจ
โรคหลอดเลือดหัวใจ
โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
โรคหลอดเลือดหัวใจเรื้อรัง
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
Stroke Pathway Bangkok Hospital Medical Center
BBBB
Traumatic Brain Injury Pathway Bangkok Hospital Medical Center
BBBB
Low Back Pain Pathway Bangkok Hospital Medical Center
BBBB
DM Pathway Bangkok Hospital Medical Center
BBBB
Breast Pathway Bangkok Hospital Medical Center
BBBB
HF Pathway Bangkok Hospital Medical Center
BBBB
AMI Pathway Bangkok Hospital Medical Center
BBBB
Moderate Sedation Bangkok Hospital Medical Center
BBBB
Cardiology Medley Bangkok Hospital Medical Center
Loading

Loading Schedule..

นพ. รัตนพันธุ์ อินเจริญศักดิ์