นพ. ระพินทร์ กุกเรยา

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
อายุรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
หัตถการการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด, ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Moderate Sedation, Bangkok Hospital Medical Center, ไทย
BBBB
Euro PCR, EACCME (European Accreditation Council for Continueing Medicine Education, ฝรั่งเศส
BBBB
Acute Myocardial Infarction Pathway, Bangkok Hospital Medical Center, ไทย
BBBB
Cardiovascular, EACCME (European Accreditation Council for Continueing Medicine Education, เยอรมนี
BBBB
Transcatheter Cardiovascular Therapeutics, The Cardiovascular Research Foundation, สหรัฐอเมริกา
BBBB
BMC Strategy & Direction, Bangkok Hospital Medical Center, ไทย
BBBB
JCI Overview for N-1, Bangkok Hospital Medical Center, ไทย
BBBB
Basic EKG, Bangkok Hospital Medical Center, ไทย
สาขาที่สนใจพิเศษ
โรคหัวใจ
โรคหลอดเลือดหัวใจ
โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
โรคหลอดเลือดหัวใจเรื้อรัง
การเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกโดยสายสวนแบบไม่ต้องผ่าตัด