นพ. รัมมันปาลซิงห์ ถะกราล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Diploma of associateship of the faculty of travel medicine AFTM RCPS(Glasg), Royal College of Physicians and Surgeons of Glasgow, United Kingdom
BBBB
Diploma in Travel Medicine, Royal College of Physician and Surgeons of Glasgow, United Kingdom
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), University of Sydney, Australia
BBBB
Bachelor of Science, Georgetown University, United States

นัดหมายแพทย์

นพ. รัมมันปาลซิงห์ ถะกราล