พญ. รมัยมน ตันทอง

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

โรคหัวใจ
โรคหลอดเลือดหัวใจ
การตรวจหัวใจด้วยคลื่นสะท้อนเสียงความถี่สูง & การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนระบบ 3 มิติ
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

-
Adult Transthoracic Plus Stress Echocardiography The National Board of Echocardiography, สหรัฐอเมริกา
BBBB
Diplomate in Adult Transthoracic Plus Stress Echocardiography National Institute of Echocardiography, สหรัฐอเมริกา
BBBB
Diplomate in Adult Transthoracic Plus Stress Echocardiography National Institute of Echocardiography, สหรัฐอเมริกา
Loading

Loading Schedule..

พญ. รมัยมน ตันทอง