พญ. รมัยมน ตันทอง

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
-
Adult Transthoracic Plus Stress Echocardiography, The National Board of Echocardiography, สหรัฐอเมริกา
BBBB
Diplomate in Adult Transthoracic Plus Stress Echocardiography, National Institute of Echocardiography, สหรัฐอเมริกา
BBBB
Diplomate in Adult Transthoracic Plus Stress Echocardiography, National Institute of Echocardiography, สหรัฐอเมริกา
สาขาที่สนใจพิเศษ
โรคหัวใจโรคหลอดเลือดหัวใจการตรวจหัวใจด้วยคลื่นสะท้อนเสียงความถี่สูง & การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนระบบ 3 มิติ
Loading

Loading Schedule..