นพ. ปัณณ์ธนารัช กะสีวัฒน์

จักษุวิทยา
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จักษุวิทยา
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

จอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
จักษุวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
จอตาและวุ้นตา ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
BBBB
จอตาและวุ้นตา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Loading

Loading Schedule..

นพ. ปัณณ์ธนารัช กะสีวัฒน์