ทพ. ภัคนันท์ วิไล

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

การรักษา และ
การบริการ

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ทันตกรรมรากเทียม
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ทันตแพทยสภา
BBBB
Oral & Maxillofacial Surgeons International Association of Oral & Maxillofacial Surgeons, United States
Loading

Loading Schedule..

ทพ. ภัคนันท์ วิไล