นพ. ภูชิต สุขพัลลภรัตน์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ประสาทวิทยา, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์