นพ. ภูชิต สุขพัลลภรัตน์

ประสาทวิทยา
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทวิทยา
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ประสาทวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Loading

Loading Schedule..

นพ. ภูชิต สุขพัลลภรัตน์