ทพญ. ปริม อวยชัย

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Basic Nursing Care (BLS), ไทย

นัดหมายแพทย์

ทพญ. ปริม อวยชัย