พญ. แพรวพรรณ บุณยรัตพันธุ์

เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์, เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์วิถีชีวิต, ตจวิทยา
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์, เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์วิถีชีวิต, ตจวิทยา
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์วิถีชีวิต แพทยสภา
BBBB
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ แพทยสภา
BBBB
ตจวิทยา แพทยสภา
BBBB
เวชศาสตร์ชะลอวัย American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine, United States
BBBB
อนุสาขา ตจศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
สาขา ตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Loading

Loading Schedule..

พญ. แพรวพรรณ บุณยรัตพันธุ์