นพ. ประวิทย์ รุ่งเจริญศักดิ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
BBBB
เวชศาสตร์ฟื้นฟู, แพทยสภา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Observership at Hornsby Ku-ring-gai Hospital, Hornsby Ku-ring-gai Hospital, ออสเตรเลีย
BBBB
แพทย์ฝังเข็ม (3เดือน) รุ่นที่ 24, กระทรวงสาธารณสุข กับ มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีน เซี่ยงไฮ้, ไทย
BBBB
Cardiac Rehabilitation Trainers รุ่นที่ 8, ชมรมฟื้นฟูหัวใจแห่งประเทศไทย, ไทย

นัดหมายแพทย์

นพ. ประวิทย์ รุ่งเจริญศักดิ์