นพ. ประวิทย์ รุ่งเจริญศักดิ์

เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
BBBB
เวชศาสตร์ฟื้นฟู จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Loading

Loading Schedule..

นพ. ประวิทย์ รุ่งเจริญศักดิ์