นพ. ประวิทย์ จำรูญธเนศกุล

เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
Loading

Loading Schedule..

นพ. ประวิทย์ จำรูญธเนศกุล