ทพ. ปรัชญา บุญสอง

การรักษา และ
การบริการ

ทันตกรรมประดิษฐ์
ทันตกรรมหัตถการ
ทันตกรรมรากเทียม (ทันตกรรมประดิษฐ์)
ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
การออกแบบและการผลิตฟันปลอมด้วยระบบดิจิตัล
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
Master of Science Degree in Operative Dentistry จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Graduate Diploma in Clinical Sciences, Prosthodontics จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Loading

Loading Schedule..

ทพ. ปรัชญา บุญสอง