ทพ. ปรัชญา บุญสอง

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Science Degree in Operative Dentistry, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Graduate Diploma in Clinical Sciences, Prosthodontics, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาที่สนใจพิเศษ
ทันตกรรมประดิษฐ์
ทันตกรรมหัตถการ
ทันตกรรมรากเทียม (ทันตกรรมประดิษฐ์)
ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
การออกแบบและการผลิตฟันปลอมด้วยระบบดิจิตัล