นพ. ปรัชญา ศุภเกียรติ

อายุรศาสตร์
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2(พ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
BBBB
อายุรศาสตร์ แพทยสภา
BBBB
อายุรศาสตร์ (หลักสูตร 3 ปี) คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
Loading

Loading Schedule..