ผศ. ดร. ทพญ. ประทานพร อารีราชการัณย์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Doctor of Science, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Graduate Diploma in Clinical Sciences, Oral Medicine, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาที่สนใจพิเศษ
วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (เวชศาสตร์ช่องปาก)
ภาวะปากแห้ง น้ำลายน้อย
เลเซอร์ทางทันตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์ช่องปาก
ทันตกรรมผู้สูงอายุที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์ช่องปาก