นพ. ประเสริฐ เลิศสงวนสินชัย

รังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์
ภาษา
Chinese, English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
รังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Loading

Loading Schedule..

นพ. ประเสริฐ เลิศสงวนสินชัย