นพ. ประเสริฐ เลิศสงวนสินชัย

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์
อนุสาขา
ภาษา
Chinese, English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
รังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

นัดหมายแพทย์

นพ. ประเสริฐ เลิศสงวนสินชัย