ทพญ. ประพิณ เปี่ยมพริ้ง

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมประดิษฐ์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Doctor of Dental Surgery, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Basic Nursing Care (BLS), ไทย
BBBB
Med Track, ไทย

นัดหมายแพทย์

ทพญ. ประพิณ เปี่ยมพริ้ง