นพ. ประภัสร์ กรรณ์เจียก

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ครอบครัว, เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว, Thai Medical Council
BBBB
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
ประกาศนียบัตรนายแพทย์ผู้ตรวจอาวุโส, กรมการบินพาณิชย์, ไทย
BBBB
Patient Safety Goals and Sefet, ไทย
BBBB
Code 8 for Bangkok Internation, ไทย

นัดหมายแพทย์

นพ. ประภัสร์ กรรณ์เจียก