ทพ. ประภาส พิณสวัสดิ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
วิทยาเอ็นโดดอนต์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.), Temple University, สหรัฐอเมริกา
BBBB
Doctor of Dental Surgery, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Basic Nursing Care (BLS), ไทย
BBBB
Microscope Training in Endodontics, University of Pennsylvania, ไทย

นัดหมายแพทย์

ทพ. ประภาส พิณสวัสดิ์