พญ. ประภาภรณ์ ปราชญ์พยนต์

เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
Loading

Loading Schedule..

พญ. ประภาภรณ์ ปราชญ์พยนต์