นพ. ประกอบ ผู้วิบูลย์สุข

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ครอบครัว, จิตเวชศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Doctor of Philosophy (Clinical Psychopharmacology), Institute of Psychiatry,University of London, United Kingdom
BBBB
Bachelor of Business Administration in General Management, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว, แพทยสภา
BBBB
จิตเวชศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาที่สนใจพิเศษ
ยาจิตเวชทางคลินิก
Loading

Loading Schedule..