นพ. ประกอบ ผู้วิบูลย์สุข

เวชศาสตร์ครอบครัว, จิตเวชศาสตร์
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ครอบครัว, จิตเวชศาสตร์
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ยาจิตเวชทางคลินิก
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
Doctor of Philosophy (Clinical Psychopharmacology) Institute of Psychiatry,University of London, United Kingdom
BBBB
Bachelor of Business Administration in General Management มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
BBBB
จิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Loading

Loading Schedule..

นพ. ประกอบ ผู้วิบูลย์สุข