นพ. ประเดิมชัย คงคำ

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร แพทยสภา
BBBB
อายุรศาสตร์ แพทยสภา
BBBB
Internal Medicine- Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography Indiana University, United States
BBBB
Internal Medicine - Endoscopic Ultrasound Indiana University, United States
Loading

Loading Schedule..

นพ. ประเดิมชัย คงคำ