พญ. ภรา อุรุโสภณ

รังสีวิทยาทั่วไป
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาทั่วไป
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ประสาทรังสีวิทยา
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
รังสีวิทยาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Radiology University of California San Diego, United States
BBBB
ประสาทรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
Loading

Loading Schedule..