พญ. ภรา อุรุโสภณ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาทั่วไป
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
รังสีวิทยาทั่วไป, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Radiology, University of California San Diego, United States
BBBB
ประสาทรังสีวิทยา, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สาขาที่สนใจพิเศษ
ประสาทรังสีวิทยา
Loading

Loading Schedule..