พญ. ภรา อุรุโสภณ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาทั่วไป
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
รังสีวิทยาทั่วไป, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Radiology, University of California San Diego, United States
BBBB
ประสาทรังสีวิทยา, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สาขาที่สนใจพิเศษ
ประสาทรังสีวิทยา