นพ. พชรพล กิจภิญโญชัย

จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Loading

Loading Schedule..

นพ. พชรพล กิจภิญโญชัย