พญ. พรทิพย์ ถิรภัทรพันธ์

ประสาทศัลยศาสตร์
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทศัลยศาสตร์
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
ประสาทศัลยศาสตร์ แพทยสภา
Loading

Loading Schedule..