น.ท. นพ. พรเทพ ม้ามณี ร.น.

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
BBBB
Clinical Certificate of Sports Medicine Knee and Shoulder Surgery, The Johns Hopkins University, United States
BBBB
Research Fellowship in Orthopaedic Surgery, The Johns Hopkins University, United States
Loading

Loading Schedule..