นพ. พรเทพ สวนดอก

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
กุมารเวชศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นัดหมายแพทย์

นพ. พรเทพ สวนดอก
Wednesday
27 Jan
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Thursday
28 Jan
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Friday
29 Jan
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Saturday
30 Jan
Sunday
31 Jan
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Monday
01 Feb
Tuesday
02 Feb
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Wednesday
03 Feb
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Thursday
04 Feb
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Friday
05 Feb
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Saturday
06 Feb
Sunday
07 Feb
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Monday
08 Feb
Tuesday
09 Feb
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Wednesday
10 Feb
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Thursday
11 Feb
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Friday
12 Feb
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Saturday
13 Feb
Sunday
14 Feb
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Monday
15 Feb
Tuesday
16 Feb
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Wednesday
17 Feb
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Thursday
18 Feb
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Friday
19 Feb
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Saturday
20 Feb
Sunday
21 Feb
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Monday
22 Feb
Tuesday
23 Feb
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Wednesday
24 Feb
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Thursday
25 Feb
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Friday
26 Feb
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Saturday
27 Feb
Sunday
28 Feb
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Monday
01 Mar
Tuesday
02 Mar
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Wednesday
03 Mar
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Thursday
04 Mar
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Friday
05 Mar
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Saturday
06 Mar
Sunday
07 Mar
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Monday
08 Mar
Tuesday
09 Mar
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Wednesday
10 Mar
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Thursday
11 Mar
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Friday
12 Mar
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Saturday
13 Mar
Sunday
14 Mar
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Monday
15 Mar
Tuesday
16 Mar
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Wednesday
17 Mar
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Thursday
18 Mar
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Friday
19 Mar
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Saturday
20 Mar
Sunday
21 Mar
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Monday
22 Mar
Tuesday
23 Mar
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Wednesday
24 Mar
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Thursday
25 Mar
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Friday
26 Mar
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Saturday
27 Mar
Sunday
28 Mar
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
Monday
29 Mar
Tuesday
30 Mar
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)