นพ. พรเทพ สวนดอก

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ, Thai Medical Council
BBBB
กุมารเวชศาสตร์, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

นัดหมายแพทย์

นพ. พรเทพ สวนดอก