นพ. พรทวี เลิศศรีสถิต

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม, Royal College of Physicians of Thailand
BBBB
อายุรศาสตร์, Thai Medical Council

นัดหมายแพทย์

นพ. พรทวี เลิศศรีสถิต