พญ. พรศรี คิดชอบ

รังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
รังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Loading

Loading Schedule..