พญ. พรศรี คิดชอบ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
รังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Loading

Loading Schedule..