นพ. พรศักดิ์ นิรันดร์สุข

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อนุสาขาการบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
Loading

Loading Schedule..

นพ. พรศักดิ์ นิรันดร์สุข