นพ. พรศักดิ์ นิรันดร์สุข

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อนุสาขาการบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
Loading

Loading Schedule..