พญ. พรรุจี หิรัญแพทย์

รังสีวิทยาวินิจฉัย
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาวินิจฉัย
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
รังสีวิทยาวินิจฉัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท (Diagnostic Neuroimaging) ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย
Loading

Loading Schedule..