พญ. พรรุจี หิรัญแพทย์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาวินิจฉัย
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
รังสีวิทยาวินิจฉัย, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท (Diagnostic Neuroimaging), ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย
Loading

Loading Schedule..