ทพญ. พรพิมล ธนะพรพันธุ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) (วิทยาเอ็นโดดอนด์), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาที่สนใจพิเศษ
วิทยาเอ็นโดดอนต์ (การรักษาคลองรากฟัน)