พญ. พรพิมล รัตนาวิวัฒน์พงศ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์ฟื้นฟู, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
แพทย์เวชศาสตร์ใต้น้ำและความกดบรรยากาศสูง ระยะเวลา 5 สัปดาห์, กรมแพทย์ทหารเรือ, ไทย

นัดหมายแพทย์

พญ. พรพิมล รัตนาวิวัฒน์พงศ์