พญ. พรพิมพ์ กอแพร่พงศ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาทั่วไป
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
รังสีวิทยาทั่วไป, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Abdominal Imaging, The Mallinckrodt Institute of Radiology Washington University School of Medicine, United States
BBBB
Abdominal and Breast Imaging, The Mallinckrodt Institute of Radiology Washington University School of Medicine, United States
Loading

Loading Schedule..