พญ. พรภัทร์ พรลาดนันท์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
กุมารเวชศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
สาขา กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล