พญ. พรภัทร์ พรลาดนันท์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
กุมารเวชศาสตร์, Thai Medical Council
BBBB
สาขา กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, Thailand
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
การประชุมวิชาการประจำปี 2559 Critical Condition in Neonates, ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย และภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, ไทย

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719