พญ. พรนภัส ลักษณาวงษ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ครอบครัว
อนุสาขา
ภาษา
Chinese, English
การศึกษา
BBBB
การจัดการภาครัฐและเอกชน มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นิด้า
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว, Thai Medical Council, Thailand

ไม่พบตารางเวลาที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719