พญ. พรนภัส ลักษณาวงษ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ครอบครัว
อนุสาขา
ภาษา
Chinese, English, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Public and Private Management Program, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นิด้า
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว, Thai Medical Council, Thailand
Loading

Loading Schedule..