พญ. พรนภัส ลักษณาวงษ์

เวชศาสตร์ครอบครัว
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ครอบครัว
ภาษา
Chinese, English, Thai

การศึกษา

BBBB
Master of Public and Private Management Program สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นิด้า
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว Thai Medical Council, Thailand
Loading

Loading Schedule..