พญ. พรกนก พฤกษ์ปิติกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
Chinese, English, Thai
การศึกษา
BBBB
Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery, Zhejiang University, China
Loading

Loading Schedule..