ทพ. พรชัย เลิศทรัพย์เจริญ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาปริทันตวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Doctor of Dental Surgery, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาที่สนใจพิเศษ
โรคเหงือกปริทันต์

นัดหมายแพทย์

ทพ. พรชัย เลิศทรัพย์เจริญ