ศ. ทพ. พรชัย จันศิษย์ยานนท์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
สาขาที่สนใจพิเศษ
ทันตกรรมรากเทียม (ศัลยศาสตร์)

นัดหมายแพทย์

ศ. ทพ. พรชัย จันศิษย์ยานนท์