ศ. ทพ. พรชัย จันศิษย์ยานนท์

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ทันตกรรมรากเทียม (ศัลยกรรม)
ศัลยกรรมปลูกเหงือก
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
Doctor of Philosophy มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล University of Maryland, United States
BBBB
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Loading

Loading Schedule..

ศ. ทพ. พรชัย จันศิษย์ยานนท์