พญ. พอใจ เตชะนิธิสวัสดิ์

รังสีวิทยาทั่วไป
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาทั่วไป
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
BBBB
รังสีวิทยาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Diploma in Breast Imaging Queen Sirikit Centre for Breast Cancer, Thai Red Cross Society, Thailand
Loading

Loading Schedule..