นพ. พูนสุข เหล่ามหาเมฆ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
เวชศาสตร์การกีฬา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

นัดหมายแพทย์

นพ. พูนสุข เหล่ามหาเมฆ
Thursday
29 Jul
BASEM
Friday
30 Jul
BASEM
Saturday
31 Jul
Sunday
01 Aug
Orthopedic Center
Monday
02 Aug
BASEM
Tuesday
03 Aug
BASEM
Wednesday
04 Aug
Orthopedic Center
Thursday
05 Aug
BASEM
Friday
06 Aug
BASEM
Saturday
07 Aug
Sunday
08 Aug
Orthopedic Center
Monday
09 Aug
BASEM
Tuesday
10 Aug
BASEM
Wednesday
11 Aug
Orthopedic Center
Thursday
12 Aug
BASEM
Friday
13 Aug
BASEM
Saturday
14 Aug
Sunday
15 Aug
Orthopedic Center
Monday
16 Aug
BASEM
Tuesday
17 Aug
BASEM
Wednesday
18 Aug
Orthopedic Center
Thursday
19 Aug
BASEM
Friday
20 Aug
BASEM
Saturday
21 Aug
Sunday
22 Aug
Orthopedic Center
Monday
23 Aug
BASEM
Tuesday
24 Aug
BASEM
Wednesday
25 Aug
Orthopedic Center
Thursday
26 Aug
BASEM
Friday
27 Aug
BASEM
Saturday
28 Aug
Sunday
29 Aug
Orthopedic Center
Monday
30 Aug
BASEM
Tuesday
31 Aug
BASEM
Wednesday
01 Sep
Orthopedic Center
Thursday
02 Sep
BASEM
Friday
03 Sep
BASEM
Saturday
04 Sep
Sunday
05 Sep
Orthopedic Center
Monday
06 Sep
BASEM
Tuesday
07 Sep
BASEM
Wednesday
08 Sep
Orthopedic Center
Thursday
09 Sep
BASEM
Friday
10 Sep
BASEM
Saturday
11 Sep
Sunday
12 Sep
Orthopedic Center
Monday
13 Sep
BASEM
Tuesday
14 Sep
BASEM
Wednesday
15 Sep
Orthopedic Center
Thursday
16 Sep
BASEM
Friday
17 Sep
BASEM
Saturday
18 Sep
Sunday
19 Sep
Orthopedic Center
Monday
20 Sep
BASEM
Tuesday
21 Sep
BASEM
Wednesday
22 Sep
Orthopedic Center
Thursday
23 Sep
BASEM
Friday
24 Sep
BASEM
Saturday
25 Sep
Sunday
26 Sep
Orthopedic Center
Monday
27 Sep
BASEM
Tuesday
28 Sep
BASEM
Wednesday
29 Sep
Orthopedic Center