นพ. พูลศักดิ์ ไวความดี

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขา
เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

นัดหมายแพทย์

นพ. พูลศักดิ์ ไวความดี