นพ. ปุนกาญจน์ ปัญจศรีประการ

อายุรศาสตร์, ประสาทวิทยา
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์, ประสาทวิทยา
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ประสาทวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
อายุรศาสตร์ แพทยสภา
Loading

Loading Schedule..