นพ. ปุนกาญจน์ ปัญจศรีประการ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์, ประสาทวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ประสาทวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
อายุรศาสตร์, แพทยสภา
Loading

Loading Schedule..