นพ. พงศกร บุบผะเรณู

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์, Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand, Thailand
BBBB
ออร์โธปิดิกส์, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
BBBB
Orthopaedic Traumatology, Charit – University Medicine Berlin, Germany