นพ. พงศกร บุบผะเรณู

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
BBBB
Orthopaedic Traumatology Charit – University Medicine Berlin, Germany
BBBB
Orthopaedic Trauma The Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand, Thailand
Loading

Loading Schedule..

นพ. พงศกร บุบผะเรณู