นพ. พงศกร บุบผะเรณู

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ออร์โธปิดิกส์, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
BBBB
Orthopaedic Traumatology, Charit – University Medicine Berlin, Germany
BBBB
Orthopaedic Trauma, The Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand, Thailand
Loading

Loading Schedule..