นพ. พงษ์ภพ อินทรประสงค์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
อายุรศาสตร์, แพทยสภา
BBBB
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, แพทยสภา
BBBB
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, University of British Columbia, Canada
BBBB
อายุรศาสตร์, University of British Columbia, Canada
BBBB
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, American Board of Internal Medicine (2008-2018), United States
BBBB
อายุรศาสตร์, American Board of Internal Medicine (2005-2015), United States
Loading

Loading Schedule..