นพ. พงษ์ภพ อินทรประสงค์

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร แพทยสภา
BBBB
อายุรศาสตร์ แพทยสภา
BBBB
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร University of British Columbia, Canada
BBBB
อายุรศาสตร์ University of British Columbia, Canada
BBBB
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร American Board of Internal Medicine (2008-2018), United States
BBBB
อายุรศาสตร์ American Board of Internal Medicine (2005-2015), United States
Loading

Loading Schedule..

นพ. พงษ์ภพ อินทรประสงค์