พญ. พจณิชา เมฆอรุณกมล

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์การนอนหลับ
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์การนอนหลับ
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

อายุรกรรม
ปัญหาการนอนหลับ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
อายุรศาสตร์การนอนหลับ แพทยสภา
BBBB
อายุรศาสตร์ แพทยสภา
BBBB
อายุรศาสตร์การนอนหลับ American Board of Internal Medicine, United States
BBBB
อายุรศาสตร์ American Board of Internal Medicine, United States
Loading

Loading Schedule..