พญ. พจณิชา เมฆอรุณกมล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
อายุรศาสตร์, แพทยสภา
BBBB
ความผิดปกติจากการหลับ, American Board of Internal Medicine, United States
BBBB
อายุรศาสตร์, American Board of Internal Medicine, United States
สาขาที่สนใจพิเศษ
อายุรกรรมปัญหาการนอนหลับ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
Loading

Loading Schedule..