พญ. เพลงพนา ทองอุปการ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ครอบครัว
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยรังสิต
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว, โรงพยาบาลตำรวจ
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
ความรู้พื้นฐานด้านอาชีวเวชศาสตร์สำหรับแพทย์ หลักสูตร 2 เดือน รุ่นที่ 31, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, ไทย
สาขาที่สนใจพิเศษ
เวชปฏิบัติทั่วไปอาชีวเวชศาสตร์อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ
Loading

Loading Schedule..