พญ. เพลงพนา ทองอุปการ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยรังสิต
BBBB
แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, โรงพยาบาลตำรวจ