พญ. เพลงพนา ทองอุปการ

เวชศาสตร์ครอบครัว
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ครอบครัว
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

เวชปฏิบัติทั่วไป
อาชีวเวชศาสตร์
อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยรังสิต
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลตำรวจ

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
ความรู้พื้นฐานด้านอาชีวเวชศาสตร์สำหรับแพทย์ หลักสูตร 2 เดือน รุ่นที่ 31 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
Loading

Loading Schedule..