พญ. ปิยาภรณ์ กิตติกูล

ออกตรวจวันอังคาร 8:00-15:00 น. กรุณาติดต่อ 02 310 3000 หรือ 1719 เพื่อทำการนัดหมาย
ศูนย์และคลินิก

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
อาชีวเวชศาสตร์สำหรับแพทย์ หลักสูตร 2 เดือน รุ่นที่ 20 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
Loading

Loading Schedule..