นพ. ปิยะพัทธ์ ปั้นดี

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Loading

Loading Schedule..