นพ. ปิยกรณ์ พูลแย้ม

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
BBBB
อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สาขาที่สนใจพิเศษ
ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร
ไวรัสตับอักเสบ
การส่องกล้องตรวจลำไส้
ภาวะตับแข็ง