นพ. ปิยกรณ์ พูลแย้ม

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร
ไวรัสตับอักเสบ
การส่องกล้องตรวจลำไส้
ภาวะตับแข็ง
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
BBBB
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
BBBB
อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Loading

Loading Schedule..

นพ. ปิยกรณ์ พูลแย้ม