พญ. พิชญา ทองขาว

รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Loading

Loading Schedule..