พญ. พิชญา ทองขาว

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Loading

Loading Schedule..